PRIVACY REGLEMENT

Privacy reglement

PRIVACYREGLEMENT

Doel en reikwijdte van het privacy reglement

Doel van dit reglement is een vastlegging van de maatregelen die
onze praktijk genomen heeft om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan.
Het is van toepassing op elke verwerking van gegevens van patiënten die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Uitgangspunten

 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
  verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden
  verzameld.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt
  met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen) en
  door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande
  de patiënt.

Doeleinden zijn:

 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name
  behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de
  praktijkaccreditering;
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Werkwijze

 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking
  van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt
  bij de praktijk.
 • Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling ofschriftelijk) verleend;
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisarts geneeskundige zorg aan de patiënt;
 • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na

te komen;
o verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar
voor de gezondheid van patiënt.

•Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt
wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
o verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of
voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke
dienstverlening:

▪voor zover dat met het oog op een goede behandeling of
verzorging
van de patiënt noodzakelijk is;

o verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat
noodzakelijk is voor de
▪ beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te
verzekeren risico,
▪ dan wel voor de uitvoering van een
verzekeringsovereenkomst.
•Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in
relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
o een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
o de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek
en statistiek.
Informatiebeveiligingsafspraken:
• Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis
nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
• Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische
gegevens worden minimaal 20 jaar (na de laatste wijziging) bewaard.
• Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale)
gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt:
• De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
• De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar
verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift
na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel
een redelijke vergoeding vragen.
• De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de
verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of
feitelijk onjuist zijn.
• De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de
verzamelde en verwerkte gegevens.
• Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,
beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden
geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een
aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op
grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
• Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of
onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen
bij de praktijk.
• Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de
wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

TIPS VAN THUISARTS